Gizlilik ve Güvenlik

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

BİLGİLENDİRME VE MUVAFAKATNAME

 

ARF TEDARİK HİZMETLERİ AŞ. olarak Kişisel Verilerinizin korunması kapsamında yasal düzenlemelere uygun hazırlanan bilgilendirme metni ve alınan önlemleri sizlerle paylaşmak isteriz.

 

Şirketimiz internet sitesini  ziyaret ederek tarafımızla irtibatta bulunan  gerçek kişilerin kişisel verilerinin korunmasın için gerekli önlemler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) çerçevesinde alınmış ve sitemiz sayfasına yüklenmiştir.

 

Şirketimiz  ARF TEDARİK HİZMETLERİ AŞ. ve www.arfgroup.com.trweb sitesi  üye ve müşteri bilgilerinin gizliliği, korunması, işlenmesi, kullanımı, değiştirilmesi, iletişimler ve diğer konularda   gizlilik politikamıza tabi olacağınızı ve internet sayfamızı her kullanışınızda koşulları kabul ettiğinizin teyidi açısından yayınlanan bilgileri okumanızı rica ederiz.

 

Yasal Mevzuat Hükümleri :

Kişisel verilerin korunması, 6698 sayılı Kanun başta olmak üzere, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun , 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve alakalı  ikincil mevzuatlarda  düzenlenmiştir. Ayrıca 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda da kişisel verilerin korunması için bir takım cezai yaptırımlar öngörülmüştür.

 

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Genel Bilgilendirme :6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veridir.Herkes tarafından ulaşılabilen i anonim bilgiler, anonim hale getirilen bilgiler ve belirli bir kişi ile ilişkilendirilemeyen diğer veriler kişisel bilgi değildir. Veri işleme ise kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilebilecek her türlü işlemi ifade etmektedir.

 

Şirketimiz Tarafından İşlenen Kişisel Veriler :

Şirketimiz veri sahibinin açık rızasıyla veya KVK Kanunu’nun 5 ve 6’ncı maddelerinde öngörülen hallerde açık rıza olmaksızın aşağıda örneklendirilen  türdekişisel verileri işleyebilmektedir:

a-Ad, soyad, meslek, unvan, çalışılan kurum/kuruluş bilgisi, eğitim geçmişi, çalışma geçmişi, cinsiyet, medeni durum, vatandaşlık durumu, vergi mükellefiyeti durumu ve varsa veli, vasi ve vekile ilişkin bilgiler gibi veri sahibini tanımaya yönelik veriler,

b-Kimlik, pasaport, sürücü belgesi gibi kimlik tespitine yönelik belgelerde yer alan doğum tarihi, doğum yeri, kimlik numarası, kan grubu, din ve fotoğraf gibi veriler,

c-Ev, iş yeri veya geçici ikamet yerine ait adres, telefon, elektronik posta ve faks numarası gibi iletişim bilgileri,

dd-Veri sahibinin (müşteri-üye) sosyal medya hesaplarıyla Şirketimiz internet adresine bağlanılması durumunda veri sahibinin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler,

e-Veri sahibi tarafından satın alınan ürünlere ilişkin gerçekleştirilen telefon görüşmeleri, elektronik posta yazışmaları gibi iletişim kayıtları ile diğer sesli ve görüntülü veriler,

f-İnternet protokol (IP) adresi, cihaz kimliği, benzersiz tanımlayıcı (uniqueidentifier) bilgisi, cihaz türü, reklam kimliği, benzersiz aygıt simgesi, internet sayfası görüntülemelerine ilişkin istatistikler, gelen ve giden trafik bilgileri, yönlendirme URL’si, internet log bilgisi, konum bilgisi, ziyaret edilen siteler ve internet sitelerimiz, platformlarımız, internet ağımız ile reklam ve elektronik posta içeriklerimiz aracılığı ile gerçekleştirilen işlem ve eylemlere dair bilgiler.

 

Kişisel Verilerin Kullanılma Amaçları:

ARF TEDARİK HİZMETLERİ AŞ. mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel verileri aşağıda belirten amaçlarla işleyebilir ve bu amaçların gerektirdiği süre boyunca muhafaza edilebilir.

-Yasal ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve yasal düzenlemelerden  doğan hakların kullanılabilmesi,

-Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilmesi,

-Akdedilen/akdedilmesi düşünülen sözleşme hükümlerinin görüşülmesi  ve ifa edilmesi

-Web sitesi üzerinden alışveriş yapanın/yaptıran Müşterilerin kimlik bilgilerinin teyit edilmesi ve iletişim için gerekli adres ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi,

-Müşterilere ürünlerle ilgili  bilgi verilmesi, kampanya, promosyon ve avantajlardan haberdar edilmesi

-Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri çerçevesinde yapılan  sözleşmeler ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçilerek, gerekli bilgilendirmelerin yapılması,

-Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlenmesi,

-Müşteri memnuniyetini artırmak amacı ile elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlenmesi,

-Sunulan hizmetlerle alakalı müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirilmesi,

-Şirketimiz tarafından kullanılan internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerin güvenliğinin sağlanması, kabul ettiğimiz  kural ve politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya veri sahibini ilgilendiren sair  bildirimlerin yapılması,

-idari veya adli makamlara bildirim yapılması mecburiyeti vb.

 

Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlarla, verilerin saklanması için hizmetlerinden faydalandığımız, fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda hizmet aldığımız yurtiçi/yurtdışı firmalarla, bankalar arası kart merkezi ile, anlaşmalı olduğumuz bankalarla, uluslararası sertifikasyon sahibi ödeme kuruluşlarıyla ve müşteri deneyimini artırmak ve daha iyi hizmet verebilmek amacıyla pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi/yurtdışı çeşitli reklam şirketleri, ajanslar ve anket şirketleriyle ya da yurtiçi/yurtdışı diğer iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.Hukuken daha uzun bir sürenin gerekli kılındığı veya daha uzun bir süreye izin verildiği durumlar hariç olmak üzere, Şirketimiz kişisel verileri yalnızca yayınlanan  amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan süre zarfında elinde bulundurur. Saklama süresi sona eren kişisel veriler, Şirketimiz tarafından KVK Kanunu m.7 çerçevesinde silinir.

KVKK’nın “İstisnalar” Başlıklı 28. Maddesinde Öngörülen Haller Saklı Kalmak Kaydıyla KVKK’nın 11. Maddesinde Belirtilen Haklarınız: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca Kişisel verilerin sahibi sıfatıyla aşağıdaki haklarınızı, KVKK kapsamında veri sorumlusu olan ARF TEDARİK HİZMETLERİ AŞ. başvurarak kullanabilirsiniz:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme.

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme.

 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp, kullanılmadığını öğrenme.

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme.

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme.

Yukarıda belirtilen 5. ve 6. talepler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Çerezler ve diğer  teknolojiler:

Şirketimize ait internet sitesi,ve  uygulamaları  Şirketimiz tarafından gönderilen elektronik posta iletilerine veya reklamlara erişim sırasında, kullanıcıların bilgisayarına, cep telefonuna, tabletine veya kullanılan diğer cihazlara belirli verilerin kaydedilmesi ve toplanmasını sağlayan küçük veri dosyaları yerleştirilebilmektedir. Bilgisayar ve diğer cihazlara yerleştirilen bu veri dosyaları, çerez, piksel tag, flashcookies ve web işaretçileri olabileceği gibi, veri depolama amaçlı benzeri diğer teknolojiler de olabilecektir. Şirketimiz Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.Çerezler aracılığıyla toplanan her türlü veri kişisel veri niteliği taşımayabileceğinden, çerezler aracılığıyla elde edilen verilerin ancak Türk hukuku çerçevesinde kişisel veri teşkil ettikleri ölçüde, işbu Gizlilik Politikası ve KVK Kanunu kapsamında değerlendirileceği dikkate alınmalıdır.Şirketimiz internet sitesi, platform ve uygulamaları, üçüncü kişilere ait internet sitesi, ürün ve hizmetlere ilişkin linkler içerebilir. Söz konusu linkler, üçüncü kişilere ait gizlilik politikalarına tabi olup, üçüncü kişiler ve üçüncü kişilere ait sitelerin Şirketimiz den bağımsız olduğu ve Şirketimizin üçüncü kişilerin gizlilik uygulamalarından sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında  Şirketimizle paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınızın bilgilendirildiği  amaçlar ile; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve  yukarıda izah edilen  üçüncü kişilere aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız.